Przy złamaniach kości konieczna jest bezzwłoczna pomoc lekarza wetery narii. Podczas transportowania psa zła mana kończyna nie może być ani po ruszona, ani obciążona. W razie ko nieczności trzeba więc miejsce złamania unieruchomić w łubkach z gałęzi, prę tów albo tektury, prowizorycznie ob wiązać sznurkiem lub taśmą. Tylko le karz może nastawiać złamaną kość.